Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Psikologjia Islame (Page 6)

Fëmijët janë pesë lloje !?

  Fëmijët janë pesë lloje: 1. Disa fëmijë (i drejtoftë Allahu!) nuk i zbatojnë urdhrat e prindërve të tyre. Ata janë të pabindur dhe gjynahqarë. 2. Disa të tjerë zbatojnë atë që i urdhërojnë prindërit e tyre mirëpo jo me qejf. Të tillët nuk shpërblehen për këtë. 3. Disa të tjerë e zbatojnë atë që i urdhërojnë prindërit mirëpo këtë ua përmendin atyre dhe të tjerëve, i fyejnë dhe ngrenë zërin kundrejt ty ...

Read more

ILAÇI I BRENGAVE DHE I PIKËLLIMIT !

Dijetari Dr. Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: “Merrni nga unë këto dy këshilla, të cilat nuk dua t’i ruaj vetëm se për vete; vetja ime nuk do të jetoj përgjithmonë!! - Këshilla e parë: Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje:“All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”.(O Allahu im, kërkoj mbrojtj ...

Read more

Kategoritë e njerëzve në namaz sipas Ibn Kajimit

Kategoria e parë Kësaj kategorie i përkasin ata që janë mizorë ndaj vetvetes, të shkujdesur, që e lënë të mangët abdestin, kufijtë dhe shtyllat e namazit. Kategoria e dytë I kësaj kategorie është ai që kujdeset për kohët e namazit, për kufijtë dhe shtyllat e tij, për abdestin, por e ka humbur luftën me veten e tij për të përballuar vesveset, të cilat e preokupojnë në namaz bashkë me mendimet. Kategoria e tr ...

Read more

Simptomet e veprimit të xhinëve

Simptomet e njeriut të sëmurë mund të ndahen në simptome të cilat manifestohen në zhgëndërr apo në ëndërr. Simptomet që manifestohen në ëndërr janë: 1. Pagjumësia, zgjuarja e shpeshtë nga gjumi, ankthet e natës, ngritja dhe ecja në gjumë. 2. Endërrat e tmerrshme dhe përndjekjet nga të cilat nuk mund të ikë. 3. Endërrimi i kafshëve: gjarpërinjve, macjeve, mive, qenve, luajve e të ngjashme. 4. Kërcëllitje e d ...

Read more

Obligimet ndaj të moshuarve

1- Rrespekti ndaj të moshuarit.2- Dhënia përparësi në fjalim.3- Dhënia përparësi në ushqim e pije.4- Lehtësimi për të moshuarin me zëvendësimin e tij në Haxh kur nuk ka mundësi për të kryer haxhin.5- Lehtësimi ndaj të moshuarit me mosagjërim në muajin e Ramazanit nëse nuk ka mundësi dhe zëvendësimi i tij me ushqim ditor i një të vobekti.6- Urdhri (që ka ardhur në hadith) për imamët që mos ta zgjasin namazin ...

Read more

Ruaju nga djalli (shejtani)!

Ruaju nga djalli (shejtani) në besimin tënd, që të mos e shkatërrojë atë me doktrina të ndryshme!Ruaju në adhurimin tënd, që të mos e shkatërrojë atë me hipokrizi!Ruaju në veprat tua, që të mos i shkatërrojë djalli (shejtani) përmes epsheve!Ruaju në diturinë tënde, që të mos futë djalli (shejtani) dyshime përmes mendimeve të ndryshme!Ruaje nënshtrueshmërinë tënde ndaj Allahut, që të mos futë djalli (shejtan ...

Read more

Sikur të…

Sikur mençuria të matet me aftësinë e të folurit, atëherë llomotitësit do të ishin njerëz më të mençur në botë.Sikur dituria të matej me mbamendjen e numrit të madhë të pyetjeve, atëherë nxënësi do të ishte më i ditur se mësuesi i tij.Sikur autoriteti dhe pozita e lartë në shoqëri të maten përmes dashamirësisë, atëherë njerëzit e këqinjë nuk do të kishin kurrfarë pjese në të.Sikur pasuria të matej me dituri ...

Read more

”Më vrau për çdo të vrarë nga një herë, kurse për Seid Ibën Xhubejrin më vrau shtatëdhjetë herë!”

Seid Ibën Xhubejri (Allahu e mëshiroftë) dhe Haxhaxh Eth-ThekafiuSeid Ibën Xhubejri (Allahu e mëshiroftë) ishte njëri ndër ata që u ngritën kundër Haxhaxhit, pra që ndodhi gjatë sprovës që ishte në lidhje me Ibën Eshasin. Seidi thoshte: ''Luftoni kundër tyre për shkak të dhunës së tyre në pushtet, për shkak të daljes nga feja dhe për shkak të hidhërimit kundër robërve të Allahut, sepse ata e kanë vdekur nam ...

Read more

Nëse të frikëson djalli, përgjigju …

Nëse të frikëson djalli Nëse djalli të frikëson me varfëri, përgjigju se nafaka dhe furnizimi janë nga Allahut: ''Nuk ka asnjë gjallesë në tokë që Allahu të mos ia ketë garantuar furnizimin e saj...'' (Hud, 6). Nëse djalli të frikëson me vdekje dhe me vrasje, përgjigju se momenti i vdekjes është i shënuar tek Allahu: ''... e kur të vijë afati i tyre, për asnjë moment nuk mund ta vonojnë as ta ngutin.'' (En- ...

Read more

Jo çdokush që…

Nuk është shkrimtarë çdokush që e mban lapsin. Nuk është autor çdokush që shkruan shumë. Nuk është filozof çdokush që shprehë të pa përceptuarën. Nuk është dijetarë çdokush që bukur i shpjegon gjërat. Çdokush i cili aq shpejtë i lëvizë buzët nuk është falënderues ndaj Allahut. Nuk është i devotshëm çdonjëri që jeton në mjerim. Nuk është kalorës çdokush i cili kalëron. Nuk është hoxhë çdokush që mban ahmedin ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top