Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Mëso Islamin (Page 5)

Obligimet ndaj të moshuarve

1- Rrespekti ndaj të moshuarit.2- Dhënia përparësi në fjalim.3- Dhënia përparësi në ushqim e pije.4- Lehtësimi për të moshuarin me zëvendësimin e tij në Haxh kur nuk ka mundësi për të kryer haxhin.5- Lehtësimi ndaj të moshuarit me mosagjërim në muajin e Ramazanit nëse nuk ka mundësi dhe zëvendësimi i tij me ushqim ditor i një të vobekti.6- Urdhri (që ka ardhur në hadith) për imamët që mos ta zgjasin namazin ...

Read more

Nëse të frikëson djalli, përgjigju …

Nëse të frikëson djalli Nëse djalli të frikëson me varfëri, përgjigju se nafaka dhe furnizimi janë nga Allahut: ''Nuk ka asnjë gjallesë në tokë që Allahu të mos ia ketë garantuar furnizimin e saj...'' (Hud, 6). Nëse djalli të frikëson me vdekje dhe me vrasje, përgjigju se momenti i vdekjes është i shënuar tek Allahu: ''... e kur të vijë afati i tyre, për asnjë moment nuk mund ta vonojnë as ta ngutin.'' (En- ...

Read more

Dispozita për shkuarjen te fallxhori, profeti (mashtruesi) dhe sihirbazi ?

Dispozita rreth kësaj mund të ndahet në dy lloje: 1. Ai që shkon tek personat e lartëpërmendur dhe i pyetë, edhe pse nuk beson në ta, është rreptësisht e ndaluar dhe një prej mëkateve të mëdha. Të tillit namazi nuk do t'i pranohet dyzet ditë. Argument për këtë janë fjalët e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem, kur ka thënë: ''Kush shkon te fallxhori (magjistari) dhe e pyetë për diçka, nuk do t'i pranohet ...

Read more

Mëkatet e mëdha, definicioni

Falënderimi është vetëm për Allahun e Madhëruar, nga Ai kërkojmë ndihmë dhe falje, kërkojmë nga Allahu që të na ruan nga të këqijat e vetës sonë dhe të këqijat e veprave tona, atë që e udhëzon Allahu s`ka kush që mund ta humb kurse atë që e humb s`ka udhëzues për të, dëshmoj se vetëm Allahu e meriton adhurimin, Ai është i Vetëm dhe nuk ka shokë dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i Dërguar i tij….më past ...

Read more

Mjalti nga këndveshtrimi Kur’anor dhe mjekësor

"Zoti yt i dha instinkt bletës: "Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjitha (llojet) frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara (e të mësuara) prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që men ...

Read more

Dobitë e hapjes së iftarit me hurma dhe ujë përpara faljes së namazit të akshamit

Sipas një studimi të fundit te mjekëve në botën arabe, faktë i cili është konfirmuar nga disa qendra se studimore, pritja e iftarit fillimisht me disa hurma dhe ujë e pas kësaj ti paraprijë falja e namazit të akshamit ngrënies së iftarit, paska dobi në disa aspekte, edhe atë: 1 – Ushqimi që më së shpejti e ripërtrinë trupin pas urise janë karbohidratet që i përmban hurma, e cila madje i ka me bollëk, ajo ës ...

Read more

Pendohuni tek Allahu ju o besimtarë, që të shpëtoni!

Falënderimi i takon Allahut Fuqiplotit, të Gjithëdijshmit, Mëshirëplotit, i Cili fal mëkatin dhe pranon pendimin e robërve. Ai është ndëshkues i ashpër, por edhe bamirës. Nuk ka zot tjetër përveç Tij. Tek Ai është e ardhmja e të gjithëve. Paqja dhe mëshira e Allahut të Lartësuar qoftë mbi Muhamedin salallahu alejhi ue selem, që Allahu i Lartësuar e dërgoi si mëshirë për të gjitha botët, mbi shokët e Tij, mb ...

Read more

Po debatoja me një djalë të ri..!!?

Dijetari i madh Muhamed Esh-Sha'ravi – Allahu e mëshiroftë – thotë: Po debatoja me një djalë të ri ekstremist dhe e pyeta: “Shpërthimi i një klubi nate në një vend islam është hallall apo haram?! Ai u përgjigj: “Sigurisht hallall, vrasja e tyre lejohet.” I thashë: “Nëse ti i vret ata teksa i bëjnë gjynah Allahut, ku do të jetë fundi i tyre?!" Djali u përgjigj: “Në Zjarr, natyrisht.” I thashë: “Ku dëshiron S ...

Read more

Morali më i Lartë …

· T'i duash njerëzit, edhe kur të urrejnë · Të lutesh për ta, edhe kur të mallkojnë · T'i afrosh, edhe kur të largojnë · T'i këshillosh, edhe kur të shmangin · Të mos heqësh dorë, edhe kur të braktisin · T'u buzëqeshësh, edhe kur të mërrolen · T'ua zgjasesh dorën, edhe kur e mbledhin · T'i ftosh, edhe kur shpinën ta kthejnë · Të permbahesh, edhe kur e teprojnë ! ...

Read more

Mbytja pa të drejtë e njeriut sipas Islamit !!

Si e trajton feja jonë e pastër këtë fenomen, a thërret në terror apo paqe? Lexoje vet. Prej mëkateve të mëdha është vrasja e tjetrit pa të drejtë. Në radhë të parë futet mbytja e muslimanit e pastaj edhe e jomuslimanit. Allahu thotë: “Kushdo që vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është Xhehenemi, në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë. Allahu është zemëruar me atë, e ka mallkuar dhe i ka përgatit ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top